INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel: VM Telecom CZ, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1 - Nové Město, 110 00

Cílem tohoto dokumentu je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vymezit a zpřístupnit informace, týkající se zpracování osobních údajů, které provozovateli ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, a to zejména informace o účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování. Tato Informace rovněž odkazuje na další způsoby, jakými provozovatel informuje o zpracování osobních údajů.

1. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Základní osobní a identifikační údaje:
  a) v případě fyzické osoby: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, popř. rodné číslo,
  b) v případě podnikající fyzické osoby: jméno a příjmení, bydliště, obchodní firmu, místo podnikání a IČ, číslo dokladu totožnosti,
  c) v případě právnické osoby: obchodní firmu nebo název a sídlo společnosti, IČ, jméno a příjmení, bydliště a číslo dokladu totožnosti osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby. Pokud je Zájemce plátcem DPH - daňové identifikační číslo (DIČ).
Zároveň zpracováváme kontaktní údaje v rozsahu:
  • tel. číslo,
  • e-mail.
Provozní údaje:
  • údaje vztahující se k poskytovaným službám,
  • volaná čísla a pod.
Ostatní údaje:
  • údaje potřebné ke zvyšování kvality poskytovaných služeb – např. reklamované vady služby, upozornění na problémy se službou apod.

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní účely zpracování Vašich osobních údajů jsou účely stanovené zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o poskytování služeb elektronických komunikací. Bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné služby elektronických komunikací využívat.

Jedná se například o tyto účely:
  • zajišťování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací,
  • vyúčtování za služby,
  • sledování platební morálky,
  • procesy spojené s identifikací zákazníka,
  • vymáhání pohledávek,
  • poskytování služeb elektronických komunikací.
Osobní údaje pro tyto základní účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, nejdéle však po dobu platnosti smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

3. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané provozovatel, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Provozovatel osobní údaje o klientech předává pouze zpracovatelům, s nimiž má uzavřenou písemnou zpracovatelskou smlouvu nebo jiným správcům za podmínek zákona č. 101/2000 Sb. Jde zejména o zpracovatele využívaní k poskytování služeb elektronických komunikací, orgány veřejné moci, v případech, kdy tak ukládá zákon. Tito zpracovatelé jsou povinni o zpracovávaných osobních údajích zachovávat mlčenlivost a provozovatel dlouhodobě spolupracuje pouze s prověřenými a spolehlivými subjekty.

4. PRÁVO NA INFORMACE dle Zákona č. 101/2000 Sb.

Na požádání poskytne provozovatel dotčenému subjektu informaci o zpracování jeho osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatel o vysvětlení nebo požadovat, aby provozovatel odstranila takto vzniklý stav.

Každý zákazník je při uzavření smlouvy povinen uvádět úplné a pravdivé údaje. Každou změnu osobních údajů, které jsou předmětem evidence, je zákazník (subjekt) povinen provozovatel nahlásit. Zejména sejedná o změny příjmení, adresy pobytu nebo telefonního čísla.

5. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje pro základní účely ve smyslu zákona o elektronických komunikací jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, nejdéle však po dobu platnosti smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.